ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

INLEIDING
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de relaties tussen Popsss, het departement dat instaat voor de verkoop van wijnen en sterke dranken binnen de vba Popsss, en iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de website van Popsss (www.popsss.com, www.popsss.eu, www.popsss.be, www.popsss.fr), hierna aangeduid als “de klant”.
De hoofdzetel van de vba Popsss is gevestigd aan de Ortolanenlaan 80 te 1170 Brussel, België.
Ondernemingsnummer: BE0436 166 636
Telefoon: + 32 (0)475 32 22 95
E-mail: info@popsss.com

1. TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene verkoopsvoorwaarden van rechtswege van toepassing op elke bestelling van producten of diensten door de klant op de website van Popsss, alsook op de artikelen of diensten die op de website worden voorgesteld.
1.2. De klant erkent dat hij vóór het plaatsen van de bestelling kennis heeft genomen van de Algemene verkoopsvoorwaarden. De bevestiging van de bestelling door de klant op de website van Popsss geldt als een volledige en onherroepelijke aanvaarding van deze Algemene verkoopsvoorwaarden.
1.3. Popsss behoudt zich het recht voor om deze Algemene verkoopsvoorwaarden op gelijk welk moment te kunnen wijzigen. In dat geval primeren de Algemene verkoopsvoorwaarden die bestaan op het moment dat de klant de bestelling plaatst.
1.4. Indien een van de bepalingen van de Algemene verkoopsvoorwaarden komt te vervallen, blijven de andere bepalingen van toepassing.
1.5. De situaties die niet werden opgenomen in deze Algemene verkoopsvoorwaarden, zullen worden geregeld door de gebruiken die van kracht zijn binnen de sector van de online verkoop in België.
 
2. BESTELLING
2.1. Bestellingen dienen uitsluitend te gebeuren via de website van Popsss, waarvan de adressen hoger in dit document worden vermeld.
2.2. Elke bestelling omvat minstens 1 fles.
2.3. Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. Hoewel de verkoper alles in het werk stelt om over de nodige voorraad te beschikken, is het niet uitgesloten dat hij incidenteel een bepaalde bestelling niet kan inwilligen. In dat geval zal de verkoper de klant telefonisch of per e-mail verwittigen.
2.4. De klant moet zijn volledige contactgegevens vermelden, zoals aangegeven op het bestelformulier. Popsss behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een bestelling waarbij de contactgegevens van de klant niet volledig werden vermeld.
2.5. De verkoop wordt enkel als definitief beschouwd nadat Popsss de klant per e-mail een bevestiging stuurde van de aanvaarding ervan, met vermelding dat de betaling van deze bestelling werd aanvaard. Bestellingen worden maar aanvaard na de volledige betaling ervan. Voor de betalingsvoorwaarden verwijzen we naar punt 4 hierna.
2.6. Popsss behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van een klant waarmee er een geschil bestaat aangaande een eerdere bestelling of er een andere onenigheid bestaat.
2.7. Popsss behoudt zich het recht voor een bestelling te reduceren, in het bijzonder in het geval dat de voorraad van het betreffende product ontoereikend zou zijn. Indien Popsss niet in staat is om de bestelling uit te voeren, om welke reden ook, wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding, van welke aard ook. In dat geval verbindt Popsss er zich toe om de bestelling integraal (of al naargelang het geval gedeeltelijk) terug te betalen.

3. PRIJZEN
3.1. Alle prijzen op de website van Popsss zijn geldig op de dag dat de website door de klant wordt bezocht. Prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging worden gewijzigd.
3.2. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief taksen en accijnzen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de prijzen exclusief leveringskosten. Voor de leveringsvoorwaarden verwijzen we naar punt 5 hierna.
3.3. Hoewel Popsss alles in het werk stelt om er voor te zorgen dat de prijzen van de producten/diensten en leveringskosten correct zijn, kan er zich altijd een fout voordoen. In dat geval kan Popsss niet verplicht worden om het product of de dienst tegen de aangegeven prijs te leveren. Popsss verbindt er zich toe om de klant zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, waarna deze over de mogelijkheid beschikt om af te zien van zijn bestelling.
3.4. De prijzen, promoties en speciale voorwaarden zijn deze die gelden op de datum dat de bestelling wordt geplaatst.

4. BETALINGSVOORWAARDEN
4.1. Elke bestelling moet contant en in zijn geheel worden betaald op het moment dat deze bestelling door de klant wordt geplaatst. De betalingen worden uitsluitend afgewikkeld in euro. Popsss is niet verplicht om de door de klant bestelde goederen te leveren indien deze betalingsvoorwaarde niet werd nageleefd.
4.2. De betaling wordt uitgevoerd via een van de betaalmiddelen die worden voorgesteld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Bestellingen die per bankoverschrijving worden betaald, zullen worden verwerkt op het moment dat het verschuldigde bedrag wordt ontvangen op de bankrekening van Popsss. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de rubriek “Veilige betaling” op de website van Popsss.

5. LEVERING
5.1. De levering van de bestelde goederen wordt verzorgd door Popsss of door een van de door Popsss gekozen transportfirma’s. De goederen zijn tijdens het transport verzekerd door Popsss of door de door Popsss aangestelde transportfirma.
De klant kan de bestelde goederen ook ophalen op de "Comptoir des vignerons belges" van Popsss: Boondaelsesteenweg 550 te 1050 Brussel. In dat geval is er geen enkele leveringskost verschuldigd. De klant dient de leveringswijze aan te geven op het moment dat hij de bestelling plaatst. 
5.2. De leveringskosten in België variëren al naargelang de wijze van levering die de klant kiest. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de rubriek “Levering” op de website van Popsss. 
Voor elke bestelling die buiten België moet worden geleverd, worden de leveringskosten bepaald op basis van de tarieven die worden toegepast door de transportfirma die Popsss aanstelt, na voorafgaand akkoord met de klant. Dit akkoord wordt verondersteld te zijn gegeven, tenzij bij een andersluidende reactie van de klant op het moment van het plaatsen van de bestelling. Popsss behoudt zich het recht voor om bij leveringen van goederen buiten België zelf de internationale transportfirma te kiezen.
5.3. Uitgezonderd overmacht wordt de door de klant geplaatste bestelling in België geleverd binnen maximaal vijf werkdagen na de bevestiging van betaling van deze bestelling. Het betreft een middelenverbintenis en Popsss kan niet worden verplicht tot het betalen van een vergoeding bij een laattijdige levering. In de mate van het mogelijke verwittigt Popsss de klant indien de leveringstermijn niet kan worden nageleefd.
Voor elke bestelling die buiten België moet worden geleverd, zal de leveringstermijn worden aangegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
De bestelling wordt geleverd op het door de klant vermelde adres op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Indien alle of een deel van de contactgegevens onjuist zijn of de levering beletten (waarbij de transporteur de bestelling aan Popsss retourneert) zal de klant alle gevolgen dragen, zowel van materiële (vertraagde levering) als financiële aard (betaling van de leveringskosten en de eventuele kosten voor een nieuwe levering). Popsss kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de goederen niet tijdig of niet op de juiste plaats kunnen worden geleverd als gevolg van een fout van de klant.
5.4. Popsss behoudt zich het recht voor om de leveringstermijn te wijzigen of de levering te splitsen indien een of meerdere van de bestelde producten niet beschikbaar zijn. In dat geval contacteert Popsss de klant per e-mail op het adres dat in het bestelformulier wordt vermeld, om een latere leveringsdatum af te spreken, om een vervangend product voor te stellen of om de bestelling te annuleren.
5.5. Indien de uiterste leveringsdatum verstreken is, moet de klant Popsss hiervan binnen de 15 dagen per aangetekende brief op de hoogte brengen, behoudens gerechtvaardigd door overmacht. Het is de klant toegestaan een terugbetaling van zijn bestelling te vragen, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadeloosstelling. Zodra deze termijn van 15 dagen verstreken is, beschikt de klant niet meer over het recht om klachten betreffende de levering te formuleren.
5.6. De levering wordt beschouwd als uitgevoerd van bij de overhandiging van de goederen aan de klant door een vertegenwoordiger van Popsss of van de aangestelde transportfirma. 
5.7. Bij de levering moet de klant de staat van de geleverde goederen alsook de overeenstemming (hoeveelheid en referenties) met de bestelbon controleren.
Indien de goederen beschadigd zijn (gebroken flessen) en/of niet conform met de bestelling (foute hoeveelheid en/of referentie) moet de klant een voorbehoud vermelden op het leveringsborderel. Hij beschikt in dat geval over de mogelijkheid om de bestelling te aanvaarden of te weigeren. In geval van weigering zal Popsss de retourkosten op zich nemen en het beschadigde of niet-conforme product zo snel mogelijk en op eigen kosten vervangen. Indien het niet mogelijk is om het beschadigde of niet-conforme product te vervangen, zal het betreffende bedrag worden terugbetaald aan de klant. Popsss kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele defecten of schade die na levering aan de producten of hun verpakking wordt aangebracht.
5.8. Popsss verbindt zich ertoe flessen met een duidelijk gebrek (zoals kurkaanslag) terug te nemen, na gunstig advies van zijn oenoloog, binnen een termijn van maximum 6 maanden na de bestelling. Het artikel moet worden teruggestuurd in de originele verpakking, die voor minstens 90% gevuld moet zijn. De rechtstreekse kosten van de terugzending zijn ten laste van de klant. Een creditnota ter waarde van de goederen met een duidelijk gebrek zal aan de klant worden overhandigd.


6. HERROEPINGSRECHT
6.1. Krachtens artikel 47 § 1 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming beschikt de koper over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen van de dag na de levering aan de consument, waarbinnen hij de goederen die hem niet bevallen kan terugsturen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. De klant moet Popsss op voorhand schriftelijk op de hoogte brengen (per gewone post of per e-mail) van het feit dat hij zijn herroepingsrecht wenst uit te oefenen. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn ten laste van de klant.
6.2. De artikelen moeten verplicht in de oorspronkelijke verpakking (karton of hout) en ongeschonden en ongeopend worden teruggestuurd. Het pakket moet persoonlijk worden terugbezorgd op de hoofdzetel van Popsss of aangetekend worden teruggestuurd naar volgend adres: Ortolanenlaan 80 te 1170 Brussel.
6.3. Indien de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, worden de teruggestuurde producten terugbetaald, na aftrek van de initiële transportkosten en de waarde van de producten die werden behouden. De terugbetaling gebeurt binnen de dertig dagen.

7. VERKOOP VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN
7.1. Aangezien de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden is, verbindt de klant er zich toe dat hij minstens 18 is op het moment dat hij de bestelling plaatst.
7.2. Popsss herinnert er aan dat alcoholmisbruik de gezondheid schaadt en beveelt aan met mate alcohol te gebruiken.
7.3. Popsss kan niet verantwoordelijk worden gesteld, noch verplicht tot het betalen van vergoedingen voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van de geleverde producten.

8. BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Popsss vba respecteert uw privacy in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de rubriek “Privacyverklaring” op de website van Popsss.

9. BETWISTINGEN
Op de website van Popsss, alsook op alle handelingen die voortkomen uit het gebruik ervan – met inbegrip van deze Algemene verkoopsvoorwaarden – is het Belgische recht van toepassing.
Popsss en de klant zullen al het nodige doen om conflicten die kunnen voortkomen uit de toepassing van deze Algemene verkoopsvoorwaarden in der minne op te lossen.
Indien de partijen er niet in slagen om in der minne tot een overeenstemming te komen, zal een eventueel geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Brussel. De proceduretaal is in dat geval het Frans.
 


Bovenaan de pagina